خرید
ترازو


این دانشمندان مشاهده کردند که پس از تماشای این صحنه، جوجه ها نسبت به جسم اول که خود قادر به حرکت بود توجه و علاقه مندی زیادی نشان دادند.

مطالبی که دانستن آن ضرری برای شما ندارد

سرعت متابولیسم در بدن سوسکها بسیار آهسته است